Politika jakosti společnosti Fremenit, spol. s r.o.
Naše společnost buduje SJ, který umožní splnit všechny požadavky zákazníků, kladené na naše služby. Hlavním cílem je stav, kdy prioritou každého pracovníka je trvalý růst jakosti produktů při dodržování zásad pro hospodárné využití jak lidské a technologické kapacity, tak materiálových a finančních zdrojů společnosti.
Pro tento účel je vytvářeno motivační prostředí a jsou poskytovány potřebné zdroje. Každý pracovník má jasně vymezen svůj úsek činnosti, za který je zodpovědný, zná svou práci, aplikovatelné normy a snaží se dělat svou práci správně a napoprvé. Účinnost SJ je hodnocena podle nákladů potřebných na odstranění škod způsobených nekvalitní prací nebo službou poskytnutou zákazníkovi, případně uvolněním neshodného výrobku. Vedení společnosti používá pro zamezení vzniku těchto neshod preventivní opatření na základě průběžného sledování a vyhodnocování výrobních, montážních a kontrolních procesů. Tato politika jakosti je závazná pro všechny pracovníky společnosti.
Naplněním politiky jakosti pro nejbližší období jsou tyto hlavní cíle:
  • do konce r. 2002 získat certifikát SJ dle normy ISO 9002
  • do konce 11. měsíce 2002 získat certifikát SJ ve svařování dle EN 729-2
  • v roce 2002 zvýšit obrat společnosti o 10 % oproti roku 2001
Politika jakosti naší společnosti je směrována také k stanovení cílů jejího rozvoje. Záměry jsou zabezpečovány prostřednictvím programových cílů:
  • soustavná a cílevědomá technologická modernizace
  • výcvik pracovníků, zejména úředních svářečů
  • zabezpečení potřebných zdrojů
  • zabezpečení celkové ekonomiky společnosti
Konkrétní roční cíle jakosti pro jednotlivé úseky jsou definovány v PŘ a upřesňované 1x za 3 měs. ve "Správě o přezkoumání SJ vedením". S politikou jakosti jsou v rámci společnosti seznamováni všichni pracovníci. Seznámení s obsahem SJ, se směrnicemi a pochopení politiky jakosti je zjišťováno při interních prověrkách jakosti a při každoročním školení pracovníků z předpisů BOZP.
Plnou odpovědnost za implementaci politiky jakosti ve společnosti má včetně příslušných pravomocí představitel vedení pro SJ. Trvalá každodenní implementace politiky jakosti je v odpovědnosti vedoucích jednotlivých úseků, kteří mají k tomuto účelu přiděleny patřičné pravomoci.